homeโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ (คอมฯ 59บ้านกรวด)
personperson_add
โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ (คอมฯ 59บ้านกรวด)

ผู้สอน
person
อรุณรัศมี สอนนนฐี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ (คอมฯ 59บ้านกรวด)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25634

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)