เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for Graduate Studies (ENG5101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษอังกฤษ กลวิธีที่จะเป็นต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่านและการสรุปใจความสำคัญของบทความและเอกสารทางวิชาการในสาขาที่ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขีนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ