ผู้สอน
ดร. ปรามศึก หวลประไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

English for Graduate Studies (ENG5101)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25657

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษอังกฤษ กลวิธีที่จะเป็นต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่านและการสรุปใจความสำคัญของบทความและเอกสารทางวิชาการในสาขาที่ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขีนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ