เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค