เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค