เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส. 1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธงชัย สิทธิยานุรักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเรียนการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมุลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ