เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีน ชั้นม.4 เรื่องเวลา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชฎากานต์ ฤทธิมนตรี

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

เรื่องของเวลา การนับเวลาแบบจีน การเขียนและบอกเวลา และบอกความแตกต่างของเวลาไทยและจีน