เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อนุบาล3 สระอา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณวิไล ดรุณวัฒน์

ร.รศรีธรรมราชศึกษา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การประสมพยัญชนะ+สระอา(ออกเสียงอา) เช่น ก+า=กา