เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างเว็บไซต์ ปวช.3/1 ความรู้เบื้่องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายชนน เพชรอาวุธ

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล ชนิดและลักษณะของขอมูล การสราง ฐานขอมูลและตารางขอมูล การสรางความสัมพันธระหวางตาราง (Relationship) การสืบคน แกไขและ ปรับปรุงขอมูลการสรางฟอรมและรายงานขอมูลการใชงานแมโคร (Macro)