เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว มัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สรัญญา ธานีรัตน์

โรงเรียนพนมเบญจา

ใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม ลมฟ้า อากาศ การคมนาคม การซื้อขาย ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เข้าใจคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์สำคัญ แหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลองของวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ