วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว มัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

สรัญญา ธานีรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว มัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25726

สถานศึกษา
โรงเรียนพนมเบญจา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม ลมฟ้า อากาศ การคมนาคม การซื้อขาย ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เข้าใจคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์สำคัญ แหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลองของวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.