ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 1/2560
ผู้สอน

อาจารย์ รวิศ ทะแสนเทพ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 1/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25729

สถานศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลป

คำอธิบายชั้นเรียน

300-13002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)

(English for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

หมายเหตุ : ชั้นเรียนนี้ใช้เฉพาะสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.