เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง (English for Performing Arts) 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

301–22010 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2 (1-2-3)

(English for Performing Acts)

คำศัพท์ที่ใช้สื่อสารการแสดงที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย การเคลื่อนไหว อุปกรณ์เวที แสง เสียง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การสนทนาโต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะสาขาวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติแนะนำการแสดงนาฏศิลป์ บรรยาย และนำชมการเรียนการสอนนาฏดุริยางคศิลป์

หมายเหตุ : ชั้นเรียนนี้ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปเท่านั้น