ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง (English for Performing Arts) 1/2560
ผู้สอน

อาจารย์ รวิศ ทะแสนเทพ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง (English for Performing Arts) 1/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25732

สถานศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลป

คำอธิบายชั้นเรียน

301–22010 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2 (1-2-3)

(English for Performing Acts)

คำศัพท์ที่ใช้สื่อสารการแสดงที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย การเคลื่อนไหว อุปกรณ์เวที แสง เสียง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การสนทนาโต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะสาขาวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติแนะนำการแสดงนาฏศิลป์ บรรยาย และนำชมการเรียนการสอนนาฏดุริยางคศิลป์

หมายเหตุ : ชั้นเรียนนี้ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.