เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30243

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1และ 2

เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาค้นคว้าความหมาย ความสำคัญ หลักการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์

ประเภทของโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ และการสร้างเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

ปฏิบัติทักษะ การใช้โปรแกรมสำหรับสร้าง เว็บเพจ และเว็บไซต์

และนำเสนอผลงานหรือเผยแพร่ผลงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้

เพื่อให้เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการออกแบบ องค์ประกอบของเว็บไซต์ และประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้

2. ติดตั้งโปรแกรมและสร้างงานกราฟิกเพื่อตกแต่งเว็บเพจได้

3. ติดตั้งโปรแกรมและเลือกใช้แถบเครื่องมือในการสร้างเว็บเพจได้

4. นำเสนอผลงานหรือเผยแพร่ผลงานเว็บไซต์ด้วยวิธีการที่หลายหลายได้

รวม4ผลการเรียนรู้