เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้นคว้า ความหมาย ความสำคัญ หลักการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ ประเภทของโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ และการสร้างเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ปฏิบัติทักษะ การใช้โปรแกรมสำหรับสร้าง เว็บเพจ และเว็บไซต์ และนำเสนอผลงานหรือเผยแพร่ผลงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้
เพื่อให้เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการออกแบบ องค์ประกอบของเว็บไซต์ และประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้
2. ติดตั้งโปรแกรมและสร้างงานกราฟิกเพื่อตกแต่งเว็บเพจได้
3. ติดตั้งโปรแกรมและเลือกใช้แถบเครื่องมือในการสร้างเว็บเพจได้
4. นำเสนอผลงานหรือเผยแพร่ผลงานเว็บไซต์ด้วยวิธีการที่หลายหลายได้

รวม4ผลการเรียนรู้