เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32103

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 60 คาบ/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล สารสนเทศ การจัดการความรู้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบเครือข่าย การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาโปรแกรม

ปฏับัติทักษะ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ การติดตั้งสายแลนภายในบ้าน การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การสร้างและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ง. ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,

ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒, ม.๔-๖/๑๓

รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด