เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคการสอนงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การกำหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน การสร้างชุดฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม