เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 2204-2005 (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204 – 2005 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ (2-2-3)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

------------------------

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. ประกอบ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์
3. ตรวจสอบ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์
4. มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะของรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน
3. บํารุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ตรวจและกําจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สํารองและ ป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล