เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2204-2003 (1/2560)
ผู้สอน

อัซมัน ดรอแม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2204-2003 (1/2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25744

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (1-2-2)
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย
2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น
3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานและกระบวนการของระบบเครือข่าย
2. ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ เครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอลรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.