เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างเว็บไซต์ รหัส 2204-2009 (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ (2- 2-3)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ 
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้าง เว็บไซต์ 
3. ออกแบบและกําหนดส่วนประกอบที่จําเป็นของเว็บเพจ
4. ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสร้างเว็บไซต์ 
5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์ 6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโครงสรางการทํางานและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา ในการสร้างเว็บไซต์ 
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสร้างเว็บไซต์และการติดตั้งและ อัพโหลด (Upload) เว็บไซต์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์การออกแบบ เว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการทํางานของเว็บไซต์และการ Upload เว็บไซต์