ผู้สอน
มานิตย์ พระวิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25773

สถานศึกษา

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์


คำอธิบายชั้นเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ม.1/2 อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.1/3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ลักษณะสำคัญ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล
สารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ ชนิดของข้อมูล การจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก
และหน่วยเก็บข้อมูล หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 2. อธิบายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 3. อธิบายผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
 4. อธิบายความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และการประมวลผลสารสนเทศ
 5. อธิบายชนิดข้อมูลตามแหล่งที่มาและรูปแบบการแทนข้อมูล
 6. อธิบายส่วนประกอบของการจัดการสารสนเทศพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 7. อธิบายองค์ประกอบหลัก และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์
 8. เข้าใจวิธีการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และการแปลงค่าระหว่างเลขฐานสองกับเลขฐานสิบ
 9. อธิบายชนิดของอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
 10. อธิบายความแตกต่างและการทำงานของหน่วยความจำและหน่วยเก็บข้อมูล
 11. อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง รวมถึงความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ
 12. รู้จักอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆที่อาจทำหน้าที่ได้ทั้งรับและส่งออก
 13. รู้จักวิธีทำความสะอาด และดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โครงสร้างรายวิชา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง)
แนะนำรายวิชา/ทดสอบ Pre-Test 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร 1
1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1
1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ
2.1 ข้อมูล 2
2.2 การจัดการสารสนเทศ 1
2.3 ระดับสารสนเทศ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3.1 คอมพิวเตอร์ 1
3.2 การแทนข้อมูล 2
3.3 หน่วยรับเข้า 2
3.4 หน่วยประมวลผลกลาง 1
3.5 หน่วยความจำ 1
3.6 หน่วยส่งออก 1
3.7 หน่วยเก็บข้อมูล 1
3.8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่ 1
3.9 การใช้งานและดูและรักษาคอมพิวเตอร์ 1
ทดสอบ Post-Test 1
รวม 20