เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา สารสนเทศ 3 ม.5/3 ปี 60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา ง20243 สารสนเทศ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต


ศึกษาเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต การให้บริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต คำศัพท์พื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต หลักการออกแบบเว็บไซต์ องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ หลักการนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์

          ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการตกแต่งเว็บไซต์ให้มีสีสันสวยงามน่าใช้ การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่เครือข่ายอินทราเน็ตหรืออินเตอร์เน็ต

         พื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้งานอินเตอร์เน็ต หลักการออกแบบเว็บไซต์ การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ การนำเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ถูกต้อง

3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบเว็บไซต์

4. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบเว็บไซต์ได้

5. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบเว็บไซต์ได้

6. นักเรียนสามารถนำเว็บไซต์เผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้