เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2901-2009 ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา 2901-2009 ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) หลักการของระบบจัดการ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System - RDBMS) , Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram, ตาราง (Tables), ชนิดของข้อมูล (Data Type), การสร้างการสอบถามข้อมูล (Creating Queries), ภาษาสอบถาม ข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language - SQL) เบื้องต้น