เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ง31101ปี2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 41 รหัส ง31101 จำนวนว 0.5 หน่วยกิต 20 ชั่วโมง