หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Access 2010
ผู้สอน

วัชราภรณ์ ชินผา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Access 2010

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25805

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

It explores the structure of the Access relational database and demonstrates the construction and use of all the essential
elements: tables, forms, queries and reports.

สาระการเรียนรู้

1. 1. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม

2. 2. การสร้างฐานข้อมูลใหม่

3. 3. การออกแบบตาราง

4. 4. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล

5. 5. การป้อนข้อมูลบน TABLE

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.อธิบายขั้นตอนและสามารถเข้าสู่โปรแกรม Access ได้

2.สามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้

3.สามารถสร้างและออกแบบตาราง ได้

4.สามารถออกแบบโครงสร้างข้อมูลได้

5.สามารถป้อนข้อมูลบนตาราง ในมุมมอง Datasheet ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.