เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Access 2010

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

It explores the structure of the Access relational database and demonstrates the construction and use of all the essential
elements: tables, forms, queries and reports.

สาระการเรียนรู้

1. 1. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม

2. 2. การสร้างฐานข้อมูลใหม่

3. 3. การออกแบบตาราง

4. 4. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล

5. 5. การป้อนข้อมูลบน TABLE

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.อธิบายขั้นตอนและสามารถเข้าสู่โปรแกรม Access ได้

2.สามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้

3.สามารถสร้างและออกแบบตาราง ได้

4.สามารถออกแบบโครงสร้างข้อมูลได้

5.สามารถป้อนข้อมูลบนตาราง ในมุมมอง Datasheet ได้