เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปวส.2 ปี2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Mangement Information System: MIS)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2

สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ โอพั่ง