homeวิชา R&D in Educational Oganization and Management
person
วิชา R&D in Educational Oganization and Management

ผู้สอน
ดร. สุพักตร์ พิบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา R&D in Educational Oganization and Management

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2581

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

การวิจัยและพัฒนาด้านองค์การทางการศึกษาและการจัดการ 3(3-0-6)

Research and Development in Educational Oganization and Management

 

            วิธีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาในองค์กรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา  สถานศึกษาหลักสูตรพิเศษ และ สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศ  ประเด็นการวิจัยและพัฒนาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  ภาวะผู้นำการบริหารจัดการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษาในฐานะองค์กรการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารจัดการ หรือ ประเด็นอื่น ๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของท้องถิ่น หรือสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)