เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา R&D in Educational Oganization and Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

การวิจัยและพัฒนาด้านองค์การทางการศึกษาและการจัดการ 3(3-0-6)

Research and Development in Educational Oganization and Management

 

            วิธีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาในองค์กรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา  สถานศึกษาหลักสูตรพิเศษ และ สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศ  ประเด็นการวิจัยและพัฒนาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  ภาวะผู้นำการบริหารจัดการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษาในฐานะองค์กรการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารจัดการ หรือ ประเด็นอื่น ๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของท้องถิ่น หรือสังคม