homeวิชา R&D in Educational Oganization and Management
personperson_add
วิชา R&D in Educational Oganization and Management

ผู้สอน
ดร. สุพักตร์ พิบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา R&D in Educational Oganization and Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2581

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

การวิจัยและพัฒนาด้านองค์การทางการศึกษาและการจัดการ 3(3-0-6)

Research and Development in Educational Oganization and Management

 

            วิธีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาในองค์กรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา  สถานศึกษาหลักสูตรพิเศษ และ สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศ  ประเด็นการวิจัยและพัฒนาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  ภาวะผู้นำการบริหารจัดการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษาในฐานะองค์กรการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารจัดการ หรือ ประเด็นอื่น ๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของท้องถิ่น หรือสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)