เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. ปี2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
  • วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
  • หลักสู๖ร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • วิชาปรับพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
  • สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ โอพั่ง e-mail: [email protected]
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ