โครงการวิชาชีพคธ.3/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการวิชาชีพ สำหรับ นักเรียน ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น