โครงการวิชาชีพคธ.3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โครงการวิชาชีพ สำหรับ นักเรียน ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น