เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1012109 กศพ.-ภาษาไทย 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การมีจิตสาธารณะเสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู