เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1012109 สังคมศึกษา 1-2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การมีจิตสาธารณะเสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู