เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จอมทอง ปี 3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

13010004 การจัดการทรัพยากรมนุยษ์ Human Resource Management

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการท่องเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์