ง21201 เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

 

  ศึกษาความหมาย ลักษณะสำคัญ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล สารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ ชนิดของข้อมูล การจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก และหน่วยเก็บข้อมูล หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

  นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม