ผู้สอน
นางสาว พวงรัตน์ จินพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

EDU509-1-60-L02


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25892

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา: EDU 509 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Innovations and Information Technology)

คำอธิบายรายวิชา หลักการ แนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประเภทของนวัตกรรมเละเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การประเมิน การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ในระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ