เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวเฉลิมศรี ขวัญทอง

โรงเรียนบ้านหนองปลิง

อธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง