เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประภัสสร ชูช่วย

โรงเรียนวัดสุชน

การจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่

ขั้นนำ

ครูทบทวนบทเรียนโดยการนำใบไม้ทั้งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่มาให้นักเรียนดู และซักถามสนทนากับนักเรียนว่าเป็นใบไม้ของใบไม้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่

ขั้นสอน

1.ครูนำสื่อของจริงและภาพส่วนประกอบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ เช่น รากกลีบดอก

ท่อลำเลียง และข้อปล้อง แสดงให้นักเรียนดูและร่วมกันอภิปรายเพื่อจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่

2.ครูแสดงสื่อของจริง ได้แก่ รากตะไคร้ รากมะเขือหรือพริก ให้นักเรียนชูบัตรคำพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

หรือพืชใบเลี้ยงคู่ให้ถูกต้อง

3.ครูแสดงสื่อของจริง ได้แก่ ลำต้นอ้อย ลำต้นไผ่ ลำต้นมะเขือหรือพริก ให้นักเรียนชูบัตรคำพืช

ใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่ให้ถูกต้อง

4.ครูแสดงภาพท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ ให้นักเรียนชูบัตรคำพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

หรือพืชใบเลี้ยงคู่ให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ และครูแนะนำเพิ่มเติมจากที่นักเรียน

ร่วมกันสรุป ดังตารางต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

พืชใบเลี้ยงคู่

1. เส้นใบเรียงแบบขนาน

1. เส้นใบเป็นแบบร่างแห

2. ระบบรากฝอย

2. ระบบรากแก้ว

3. เห็นข้อปล้องชัดเจน

3. เห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน

4. ท่อลำเลียงเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ

4. ท่อลำเลียงเรียงตัวเป็นระเบียบ

5. กลีบดอกมีจำนวน 3 หรือทวีคูณของ 3

5. กลีบดอกมีจำนวน 4 หรือ 5 หรือทวีคูณของ 4 หรือ 5

6. มีใบเลี้ยง 1 ใบ

6. มีใบเลี้ยง 2 ใบ

7. ใบเลี้ยงไม่ชูเหนือพื้นดิน

7. ใบเลี้ยงชูเหนือพื้นดิน

8. ไม่มีการเจริญเติบโตด้านข้าง

8.มีการเจริญเติบโตด้านข้าง