ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ 15101 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน

วัชราภรณ์ ชินผา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ 15101 ภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25899

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน วาดภาพ บอกสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆพูด/ เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่าย ๆ พูด/เขียนพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวเขียนภาพ แผนผังและแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน พูดถ้อยคำ น้ำเสียง และกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล /วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ใช้เครื่องหมายวรรคตอน และลำดับคำ (order) ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นำเสนอด้วยการพูด/เขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

1.1 ป 5/1 , ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4 ,

1.2 ป 5/1 , ป 5/2 , ป 5/3, ป 5/4 , ป 5/5

1.3 ป 5/1 , ป 5/2 , ป 5/3 ,

2.1 ป 5/1 , ป 5/2 , ป 5/3

2.2ป 5/1 , ป 5/2 ,

3.1 ป 5/1,

4.1 ป 5/1 ,

4.2 ป 5/1

รวม 20 ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.