เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการงาน ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ และการชุน การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว การเตรียม ประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว การเลี้ยงปลาสวยงาม การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน การสร้างของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่างๆ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี แผนที่ความคิด และทักษะการสร้างชิ้นงาน อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน การวางแผนในการเลือกอาชีพ การระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ

ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะและการชุน จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว เตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว เลี้ยงปลาสวยงาม ติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน สร้างของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่างๆ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี แผนที่ความคิด และทักษะการสร้างชิ้นงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันและการแสวงหาความรู้ ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน วางแผนในการเลือกอาชีพ ระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ง 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ง 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

ง 4.1 ป.6/1, ป.6/2

รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด