วิชาการงาน ป.6


ผู้สอน
ครูชะริยา บัวบาน
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการงาน ป.6

รหัสวิชา
25901

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ และการชุน การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว การเตรียม ประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว การเลี้ยงปลาสวยงาม การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน การสร้างของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่างๆ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี แผนที่ความคิด และทักษะการสร้างชิ้นงาน อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน การวางแผนในการเลือกอาชีพ การระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ

ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะและการชุน จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว เตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว เลี้ยงปลาสวยงาม ติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน สร้างของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่างๆ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี แผนที่ความคิด และทักษะการสร้างชิ้นงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันและการแสวงหาความรู้ ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน วางแผนในการเลือกอาชีพ ระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ง 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ง 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

ง 4.1 ป.6/1, ป.6/2

รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books