เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นนทิชา เกศดี

โรงเรียนซนต์โยเซฟนครสวรรค์

ฟังพูดอ่านเขียนและปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้คำขอร้องให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อเท็จจริงข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟังพูดอ่านและเขียนกระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงนำเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้คำถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้เกมจำลองสถานการณ์ระดมความคิดแก้ปัญหาเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ