เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรี - นาฏศิลป์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ให้ความรู้ถึงขั้นอธิบายได้ว่า การกำเนิดของเสียงเกิดอย่างไร มีความแตกต่างกันอย่างไร เสียงใดหนัก เสียงใดเบา วิเคราะห์ได้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นดังหรือค่อย การร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากลได้อย่างถูกต้อง ทั้งจังหวะและทำนอง สามารถร้องและเต้นได้อย่างถูกต้องสนุกสนาน การเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆ เพลงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เพลงที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพลงที่ใช้ในการแสดง และรู้จักการประดิษฐ์ ท่าทางประกอบเพลง รวมถึงการละเล่นของเด็กไทยง่ายๆ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำมา ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีมีความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์มีวินัยใฝ่เรียนรู้รักความ เป็นไทยเป็นผู้มีมารยาทดี