เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Papangkorn Youngmaung

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง (คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหารวบรวมปัญหาสุขภาพในชุมชนหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

โดยกระบวนการค้นคว้า สืบหา รวบรวม คิด วิเคราะห์ วางแผนและนำเสนอเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของพฤติกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีทั้งต่อตนเองและชุมชน มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในการช่วยฟื้นคืนชีพ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง เท่าทันสังคมและสื่อ เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมโลก