ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน

นพรัตน์ กระหล่ำทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25924

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแดด

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม คำอนุญาตง่ายๆ อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอนตรงตามความหมายของประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่านตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาและนิทานง่ายๆ

ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกื่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 550-700คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูด/เขียนแสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าทางประกอบอย่างสุภาพตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/ วันสำคัญ/ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา

ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย นำเสนอข้อมูลโดยการพูดและการเขียนจากการค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวม ข้อมูลต่างๆ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่า ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.