ผู้สอน
พิทักษ์ แพทย์ไชโย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชานาฏศิลป์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25932

สถานศึกษา

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ บรรยาย อารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ประเมิน พัฒนาทักษะทางดนตรีของตนเอง ความถูกต้องแม่นยำในการอ่านเครื่องหมาย และบรรเลงอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย เชื่อมการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์

รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง ประเมินคุณภาพของบทเพลง และการแสดงดนตรีนาฎศิลป์

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภิมปัญญาท้องถิ่นไทยและสากล