เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชานาฏศิลป์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ บรรยาย อารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ประเมิน พัฒนาทักษะทางดนตรีของตนเอง ความถูกต้องแม่นยำในการอ่านเครื่องหมาย และบรรเลงอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย เชื่อมการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์

รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง ประเมินคุณภาพของบทเพลง และการแสดงดนตรีนาฎศิลป์

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภิมปัญญาท้องถิ่นไทยและสากล