วิทยาศสตร์1
ผู้สอน

กนกพร ศรีสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศสตร์1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25935

สถานศึกษา
โรงเรียนเสรีศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Example

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา ว21101 รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1

จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมงคำอธิบายสาระการเรียนรู้

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช สารในชีวิตประจำวัน ประเภทของสารและการจำแนก สมบัติของสาร สารละลายกรด-เบส การใช้กรด-เบสในชีวิตประจำวัน ความเข้มข้นของสารละลาย การเปลี่ยนแปลงสมบัติมวลของสารและพลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลาย โดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การลงความเห็นจากข้อมูล การสื่อความหมายข้อมูล การจำแนกประเภท การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อสรุป การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งมีความมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การมีวินัย การสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย และมีค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.