นาฏศิลป์2


ผู้สอน
พิทักษ์ แพทย์ไชโย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฏศิลป์2

Class ID
25936

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ บรรยาย อารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ประเมิน พัฒนาทักษะทางดนตรีของตนเอง ความถูกต้องแม่นยำในการอ่านเครื่องหมาย และบรรเลงอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย เชื่อมการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์

รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง ประเมินคุณภาพของบทเพลง และการแสดงดนตรีนาฎศิลป์

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภิมปัญญาท้องถิ่นไทยและสากล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)