ผู้สอน
วันวิสา ดวงประเทศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ม.1/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25937

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาค้นคว้าเรื่อง วิวัฒนาการและความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รู้และเข้าใจหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละส่วน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวก

ในกิจกรรมต่าง ๆมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทความสำคัญความก้าวหน้า พัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ โครงสร้างของข้อมูล กระบวนการจัดทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โดยสามารถแยกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดเลือกใช้ซอฟต์แวร์สร้างงานได้เหมาะสมกับประเภทของาน มีมารยาท มีจิตสำนึกในการบำรุงรักษาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งทางตรง และทางอ้อมและใช้ในชีวิตประจำได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมสามารถคัดเลือก จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้ถูกต้อง สามารถรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รักการทำงาน และนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด

(ง 3.1 ม.1/1) , (ง 3.1 ม.1/2), (ง 3.1 ม.1/3), (ง 3.1 ม.2/1)