เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 ปี2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศักดิ์นรินทร์ ดินรัมย์

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน วิธีการเทียบคริสตศักราช กับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เส้นเวลา (Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตามลำดับ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ
โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย การสำรวจ การสังเกต การสอบถาม การอ่าน การฟัง การสรุปความ การเขียน และการเล่าเรื่อง
เห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ด้วยคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม