เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช สารในชีวิตประจำวัน ประเภทของสารและการจำแนก สมบัติของสาร สารละลายกรด-เบสการใช้กรด-เบสในชีวิตประจำวัน ความเข้มข้นของสารละลาย การเปลี่ยนแปลงสมบัติมวลของสารและพลังงานปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายโ ดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การลงความเห็นจากข้อมูล การสื่อความหมายข้อมูลการจำแนกประเภท การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งมีความมีความรับผิดชอบความซื่อสัตย์การมีวินัยการสร้างสรรค์มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียงมีจิตวิทยาศาสตร์มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย และมีค่านิยมที่เหมาะสม