เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิภาพร เกตุวัตถา

โรงเรียนวัดคลองใหญ่

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน มีลักษณะภายนอกที่ปรากฏคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มนุษย์นำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก็จะสูญพันธุ์ไป สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้จะสามารถอยู่รอดและดำรงพันธุ์ต่อไป สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กันกับสิ่งแวดล้อม ทั้งกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งไม่มีชีวิต

น้ำมีสมบัติทางกายภาพ ที่สังเกตเห็นได้ทั้งที่เป็นของเหลว ของแข็ง และแก๊ส น้ำเปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุและรักษาระดับในแนวราบ น้ำละลายสารบางอย่างได้ คุณภาพของน้ำพิจารณาจากสี กลิ่นและความโปร่งใสของน้ำ น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นต่อชีวิต ทั้งด้านการบริโภคและอุปโภค จึงต้องใช้อย่างประหยัด อากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊ส อื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้อากาศในการหายใจ และอากาศยังมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย อากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า โดยอากาศที่เคลื่อนที่ในแนวราบทำให้เกิดลม