เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (000 424)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (000 424) เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 ที่ทุกคนต้องเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จริยธรรมและสังคมไซเบอร์