เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 20201 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Theerawat Kadman

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

ศึกษาความหมายข้อมูลสารสนเทศคุณสมบัติของข้อมูลการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศชนิดและลักษณะของข้อมูลประเภทของข้อมูลกระบวนการจัดการข้อมูลการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดของข้อมูลองค์ประกอบของสารสนเทศประวัติและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาการใช้งานแป้นพิมพ์และเมาส์การใช้งานระบบปฏิบัติการWindows 7ศึกษาระบบเลขฐานสองและการแปลงเลขฐาน

ศึกษาส่วนประกอบของ Microsoft Word แถบเครื่องมือต่างๆ การคัดลอกและการเคลื่อนย้ายข้อความ ศึกษาการเลือกรูปแบบและตกแต่งข้อความการตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง การตั้งแท็บ การวาดรูปด้วยเครื่องมือ Drawingการสร้างรูปทรงต่างๆด้วย AutoShapesการแทรกรูปภาพจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร กำหนดสัญลักษณ์และหัวข้อย่อยการแทรกรูปภาพศึกษาจัดข้อความในรูปแบบเอกสาร

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน