เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้ยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Drugs and Chemicals Treatment in Aquaculture) 2/60

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนปกติเกี่ยวกับรายวิชา 06-115-402 การใช้ยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Drug and Chemical Treatment in Aquaculture) ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ทำการสอน คือ ประวัติ ความหมายของยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลไกการออกฤทธิ์ของยา กลไกการดื้อยา
การใช้ยาและสารเคมีในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ การทดสอบประสิทธิภาพของยาและสารเคมีและปฏิบัติการ