เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเพาะเลี้ยงสาหร่าย (06111309 Algae Culture) ก่อนกลางภาค 1/60

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วชั้นเรียนนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนปกติเกี่ยวกับรายวิชา 06-111-309 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Algae Culture) ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ทำการสอน คือ การจำแนกชนิดและการจัดหมวดหมู่ของสาหร่าย การเตรียมธาตุอาหารสำหรับสาหร่าย การขยายพันธุ์สาหร่าย การเลี้ยงสาหร่าย การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย